poniedziałek, 12 stycznia 2015

Alimenty między małżonkami

Kiedy można liczyć na alimenty od współmałżonka? Obowiązek alimentacyjny między mężem, a żoną zależy od tego, kto został uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Obowiązki współmałżonków reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Jednym z nich jest dbanie o dobro rodziny. Zadanie to, w równym stopniu, spoczywa na barkach obojga małżonków, proporcjonalnie do możliwości zarobkowych i majątkowych każdego z nich. Dlatego jeśli jeden z małżonków nie jest zdolny do pracy lub cały czas poświęca dzieciom, może żądać od współmałżonka środków na swoje indywidualne potrzeby. W trakcie małżeństwa przysługują dwa sposoby dochodzenia świadczeń:

- pozew o przyczynienie się do zaspokojenia  życiowych potrzeb rodziny

- wniosek o nakazanie wypłacania małżonkowi wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka (nie są to tradycyjne alimenty)

Obydwa pozwy są składane do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich. Są wolne od opłat sądowych. Warto pamiętać, że obowiązek alimentacyjny miedzy małżonkami istnieje także po ustaniu małżeństwa w sytuacji orzeczenia rozwodu lub unieważnienia małżeństwa, a także w czasie trwania separacji .

Rozwód bez orzeczenia o winie

W przypadku gdy żaden z małżonków nie został uznany za winnego rozkładu pożycia lub gdy sąd uznał, że oboje małżonkowie są winni, każda ze stron może wnieść o ustanowienie alimentów. Można tego dochodzić bezpośrednio w pozwie rozwodowym lub w odrębnym postępowaniu. Przesłankami są:

- brak winy małżonka

- niedostatek małżonka ubiegającego się o alimenty, który nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb (nie oznacza to jednak, że obie strony mają żyć na takim samym poziomie)

- możliwości zarobkowe

Tak więc, jeśli jeden ze współmałżonków znajduje się w niedostatku może domagać się, aby były partner zapewnił mu środki utrzymania w zakresie odpowiadającym jego faktycznym potrzebom i możliwościom finansowym zobowiązanego. Roszczenie alimentacyjne nie ma jednak charakteru dożywotniego i wygasa po upływie 5 lat od chwili uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie. W wyjątkowych przypadkach na żądanie uprawnionego okres ten może zostać przedłużony (np. jeśli rozwiedziony współmałżonek w wyniku wypadku utracił zdolność do pracy). Obowiązek wygasa także z chwilą wstąpienia w nowy związek małżeński.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozszerzony obowiązek alimentacyjny pojawia się w sytuacji gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia. Nie jest tu istotny warunek niedostatku małżonka niewinnego. Wystarczy, że rozwód spowoduje pogorszenie jego stopy życiowej. Dlatego sąd orzekając o zasądzeniu alimentów porównuje sytuację materialną niewinnego małżonka z jego sytuacją, sprzed orzeczenia rozwodu. W tym przypadku alimenty mają zaspokoić usprawiedliwione potrzeby niewinnej strony.

Separacja

Małżonek, który nie był winny zerwania pożycia, może w czasie trwania choćby już tylko formalnego związku małżeńskiego żądać zaspokojenia swoich potrzeb. Dlatego w przypadku separacji kwestie alimentów należy rozpatrywać tak, jak w przypadku rozwodu. Dodatkowo małżonkowie pozostający w separacji mają obowiązek wzajemnie sobie pomagać. Dotyczy to zarówno wsparcia materialnego jak i psychicznego. Nie jest to jednak równoznaczne z obowiązkiem alimentacyjnym.

Detektywi

Alimenty mogą okazać się nieoceniona pomocą dla poszkodowanej strony. Ich wyegzekwowanie nie jest jednak rzeczą prostą. - Mimo odpowiedzialności karnej ściągalność alimentów w Polsce jest najniższa w Unii Europejskiej. Udaje się odzyskać zaledwie 13 procent z pieniędzy wypłacanych przez fundusz alimentacyjny. Przy tego typu sprawach zawsze warto skorzystać z porad specjalistów - tłumaczy Katarzyna Wrzesińska z agencji Detektyw24. - Bez problemu możemy ustalić prawdziwe dochody byłego małżonka. Nasi detektywi współpracują także z najlepszymi prawnikami.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. z 2012 poz. 788)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz