poniedziałek, 11 stycznia 2016

Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez?

Kiedy można ubiegać się o orzeczenie rozwodu z winy współmałżonka, dlaczego warto to zrobić oraz jakie korzyści można dzięki temu uzyskać wyjaśnia mec. Igor Klimkowski z łódzkiej kancelarii Chróścielewska& Chróścielewski.

Rozwód jest instytucją prawną skutkującą ustaniem małżeństwa, uregulowaną w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (zwanego dalej kro). Zgodnie z treścią art. 56  kro jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Z treści powyższego przepisu można wyróżnić jedną przesłankę pozytywną orzeczenia rozwodu w postaci trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego oraz trzy przesłanki negatywne, tj. żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia, sprzeczność rozwodu z dobrem wspólnych małoletnich dzieci oraz sprzeczność z zasadami współżycia społecznego.

Przesłanka pozytywna rozwodu zostaje spełniona wówczas, gdy rozkład pożycia jest trwały i zupełny. Rozkład ma charakter zupełny, jeżeli ustały więzi fizyczne, duchowe i gospodarcze małżonków. Jak wynika z wytycznych ujętych w uchwale Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 1955 r., I CO 5/55 (OSN 1955, poz. 46) rozkład jest zupełny, gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna ani gospodarcza, do uznania natomiast, że rozkład jest trwały, nie jest konieczne stwierdzenie, że powrót małżonków do pożycia jest bezwzględnie wyłączony - wystarczy oparta na doświadczeniu życiowym ocena, że w okolicznościach sprawy powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi.

Orzeczenie rozwodu może nastąpić wyłącznie wyrokiem Sądu, który zapada w razie ustalenia, że zostały spełnione pozytywne przesłanki (zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego) oraz nie występują przesłanki negatywne (sprzeczność z dobrem dziecka lub zasadami współżycia społecznego).

Zgodnie z treścią art. 57 kro orzekając rozwód Sąd orzeka, który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Zgodnie z kolei z § 2 w/w przepisu na zgodne żądanie małżonków Sąd zaniecha orzekania o winie. W takim przypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Wyrok rozwodowy (w przedmiocie rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód) może zatem nastąpić bez orzekania o winie, z orzeczeniem winy jednego z małżonków, orzeczeniem winy obu stron, lub z uznaniem, że żaden z małżonków nie ponosi tej winy. Strona w postępowaniu sądowym może modyfikować swoje żądania w zakresie orzeczenia winy, aż do prawomocności wyroku. Modyfikacja stanowiska może nawet nastąpi w postępowaniu przed sądem wyższej instancji (postępowanie apelacyjne).

Orzecznictwo jak również literatura przedmiotu wskazują przykładowo na następujące przyczyny winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego: naruszenie wierności w stosunku do małżonka, nałóg (np. alkoholizm, narkomania), opuszczenie przez współmałżonka, agresja, znęcanie się fizyczne lub psychiczne, odmowa współżycia fizycznego.

Żądanie uznania współmałżonka winnym rozkładu pożycia wiąże się z koniecznością przedstawienia dowodów na tę okoliczność. W praktyce postępowanie sądowe w przedmiocie rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód co do zasady trwa dłużej niż w przypadku żądania rozwodu bez orzekania o winie, koniecznym jest bowiem przeprowadzenie szeregu dowodów potwierdzających winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego przez jednego z małżonków. Środkami dowodowymi, mogą być zarówno zeznania samych stron, jak i świadków, jak również dowody wizualne (zdjęcia), dowody audialne (nagrania audio i wideo), wiadomości sms, notatki z interwencji Policji, prawomocny wyrok karny (np. art. 207 kodeksu karnego), obdukcje, zaświadczenia lekarskie, prywatne opinie psychologiczne, sprawozdania prywatnego detektywa, zaświadczenia o pobytach na izbie wytrzeźwień, listy, rachunki i wszelkie inne dokumenty z których wynikają okoliczności wskazywane przez stronę postępowania.

Istotne z punktu widzenia żądania ustalenia winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego ma fakt, iż wina musi być niewątpliwa, nie kompensuje się i nie stopniuje się co oznacza, iż w przypadku wystąpienia udziału winy małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego w wymiarze przykładowo 99% do 1% Sąd rozwiąże związek małżeński przez rozwód z winy obojga małżonków.

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków niesie za sobą doniosłe skutki, w szczególności w sferze obowiązków alimentacyjnych. Zgodnie bowiem z treścią art. 60 § 1 kro małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Zgodnie z kolei z § 2 w/w przepisu jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Z treści powyższego przepisu wynika, iż brak orzeczenia wyłącznej winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego jednego z małżonków powoduje, iż oboje małżonkowie są uprawnieni do żądania alimentów od drugiego małżonka pod warunkiem, że małżonek który żąda alimentów znajduje się w niedostatku. Zakres świadczenia alimentacyjnego (wysokości alimentów) uzależniony jest od usprawiedliwionych (nie każdych, tylko usprawiedliwionych) potrzeb małżonka żądającego środków utrzymania oraz możliwości zarobkowych i majątkowych.

Autorem artykułu jest Igor Klimkowski z Kancelarii Adwokackiej Chróścielewska& Chróścielewska z Łodzi.

Jak zdobyć materiały do rozwodu z orzeczeniem o winie?
Skontaktuj się z nami!

Józef Polikowski
tel. 733 477 777
e-mail: jozef.polikowski@detektyw24.netfot. 1800attorney.com

1 komentarz:


  1. .Wszystko dzięki temu wspaniałemu człowiekowi, zwanemu dr Agbazarą, wspaniałemu czaru rzucającemu we mnie radość, pomagając mi przywrócić mego kochanka, który zerwał ze mną Cztery miesiące temu, ale teraz ze mną przy pomocy dr Agbazary, wielkiego zaklęcia miłosnego odlewnik. Wszystkim dzięki niemu możesz również skontaktować się z nim o pomoc, jeśli potrzebujesz go w czasach kłopotów poprzez: ( agbazara@gmail.com ) możesz również Whatsapp na ten numer +2348104102662

    OdpowiedzUsuń