czwartek, 1 grudnia 2016

Partnerstwo biznesowe? Najpierw sprawdźmy!

Z partnerem biznesowym jest niekiedy jak z małżeństwem: najpierw entuzjazm i ogromne oczekiwania, a  potem nieufność, kłótnia,  zjadliwość i sądowy rozwód. Warto więc przed wejściem w tego rodzaju mariaże trzymać się starej leninowskiej zasady – wierzyć, ale kontrolować.


Ważne - zanim złoży się podpis na jakimkolwiek dokumencie o współpracy - aby wiedzieć maksymalnie dużo o potencjalnym partnerze, łącznie z sytuacją finansową i życiem rodzinnym, które może rzutować na przyszłe interesy. Jest wiele pytań, które należy sobie zadać, zanim się zdecydujemy na partnerstwo biznesowe, oto niektóre z nich:
1. Czego oczekujemy od partnera ?
2. Jak jest jego sytuacja finansowa i pozycja rynkowa?
3. Jakie są jego oczekiwania i zamiary względem nas?
4. Jak działa w sytuacjach kryzowych?
5. Czy jest lojalny w biznesie?

I jeszcze szereg innych, które mogą dotyczyć zarówno partnera indywidualnego, jak i zbiorowego (firmy),  aby w końcu znaleźć odpowiedź na pytanie ostateczne: Czy naprawdę potrzebujemy takiego partnera?

Oczywiście każda weryfikacja winna być dyskretna, a nie nachalna, bowiem jawnie okazana nieufność może fatalnie wpłynąć na przyszłe związki biznesowe. Obligatoryjnie należy sprawdzać partnerów, z którymi do tej pory nie robiło się interesów, zaś okresowo tych, z którymi określone projekty były realizowane w przeszłości.

Nie należy w  żadnym przypadku uspokajać się posiadanymi przez partnera tytułami w rodzaju „Solidna Firma”, „Rzetelna Firma” itp. Większość tego rodzaju certyfikatów jest formą zarabiania pieniędzy i najczęściej świadczą jedynie o tym, iż firma uzyskująca certyfikat nie zalega z opłatami i rachunkami. Przymiotniki w rodzaju wiarygodny, rzetelny, solidny są formułowane na wyrost. Jakkolwiek szanować należy podobne tytuły, to z drugiej strony przyszłym kontrahentom  firm z certyfikatami zalecalibyśmy ostrożność.

Zabrzmi to jak truizm, ale sprawdzenie partnera należy dokonywać wyłącznie legalnymi metodami i środkami. Można realizować je w dwojaki sposób: za pomocą outsourcingu wywiadowczego czyli siłami wynajętej firmy wywiadowczej lub we własnym zakresie. Jednak na ten drugi sposób, w warunkach polskich, stać niewiele przedsiębiorstw. Nawet te większe, które posiadają wyspecjalizowane komórki wywiadu gospodarczego, nie zawsze mają ludzi przygotowanych do działań detektywistycznych. A takie należy również podejmować przy weryfikacji określonego podmiotu.

Co i gdzie należy sprawdzać?

Po pierwsze, sprawdzamy czy partner jest wiarygodny, a więc czy jest tym, za kogo się podaje, czy jest realny a nie wirtualny. Taka weryfikacja nowego kontrahenta wymaga na początku kilku przedsięwzięć rutynowych. Należy dokonać sprawdzenia dokumentacji rejestrowej podmiotu (KRS, rejestr ewidencji gospodarczej), a w jej ramach własność (udział innych podmiotów we własności), osoby zarządzające i tworzące nadzór, ewentualne zmiany organizacyjne, historię itp. W ewidencji działalności gospodarczej można w trybie on-line pozyskać informacje na temat osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Oferowany zakres informacji jest ograniczony, obejmuje: nazwę, nazwisko właściciela, adres NIP i REGON, przedmiot działalności, datę rejestracji.

Po drugie, cenną informacją byłaby aktywność partnera (lub jej brak) w stowarzyszeniach gospodarczych, organizacjach i zrzeszeniach branżowych (BBC, konfederacje pracodawców,  izby gospodarcze określonego szczebla itp.). Tego rodzaju zaangażowanie może świadczyć o dobrym „zakorzenieniu” partnera w środowisku gospodarczym, branżowym oraz o tym, iż jest podmiotem rozpoznawalnym.

Po trzecie, kopalnią wiedzy o partnerze może stać się analiza powiązań personalnych osób zasiadających w zarządzie i organach nadzorczych. Istotne są informacje o ich udziale i formach tego udziału w innych podmiotach. Ważne są ich ew. powiązania rodzinne, „medialność” tzn. czy występowali lub byli bohaterami artykułów i audycji i w jakim kontekście (czy byli bohaterami afer gospodarczych, czy funkcjonowali w polityce, administracji państwowej lub samorządowej itp.).

Po czwarte, w rutynowym sprawdzeniu mieszczą się dane o jego sytuacji finansowej. W sposób dyskretny, nie do końca wszakże wyczerpujący, można jego zobowiązania sprawdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym, który dysponuje rejestrami dłużników niewypłacalnych i rejestrem zastawów. Podobne ustalenia  można wykonać we wspomnianym tu Krajowym Rejestrze Dłużników. Odpłatności za tego rodzaju informacje są dość symboliczne. Specyficzną wywiadownią w sprawach sytuacji finansowej danego podmiotu jest również Biuro Informacji Kredytowej. Zasoby informacyjne BIK służą zarówno bankom, jak i klientom. W BIK można uzyskać informację: ile klient ma zobowiązań, jakie to są zobowiązania, czy terminowo obsługuje zobowiązania, jakie jest prawdopodobieństwo spłaty kredytu.

Po piąte, warto ustalić czy potencjalny partner właściwie dba o tajemnice przedsiębiorstwa, handlowe lub inne informacje wrażliwe. W tym obszarze trzeba określić, czy nie miał procesów z  tytułu naruszenia tajemnicy. Ważne jest, aby określić czy jego firma ma odpowiednie zabezpieczenia, czy jest monitoring, kontrola dostępu do informacji itp. Jeśli przetwarza informacje niejawne jest to cenna wiadomość świadcząca, iż wdrożył ścisłe procedury sprawdzane przez państwowe służby specjalne.

Istotne byłoby ustalenie czy firma nie jest nadmiernie otwarta, czy kierownictwo i pracownicy pełniący ważne funkcjach nie uprawiają tzw. ekshibicjonizmu sieciowego (sprawy służbowe, sprawy nazbyt osobiste wywlekane na portalach społecznościowych). To powinno budzić nieufność.
Tego rodzaj sprawdzenia można dokonać częściowo we własnym zakresie, częściowo będzie ono wymagało wsparcia profesjonalnej agencji detektywistycznej, ale warto ich dokonać, nim zaryzykujemy własne pieniądze, a niekiedy cały dorobek zawodowy.

Sprawdź swojego partnera biznesowego.
Krzysztof Szaruga
tel.: +48 883 600 000
e-mail: krzysztof.szaruga@detektyw24.net

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz